Deelnemen aan Teach for Belgium

Op welke manier worden de deelnemers tijdens het programma door Teach for Belgium ondersteund?

Tijdens het tweejarig programma wordt elke deelnemer door een tutor ondersteund. Een tutor speelt in op de concrete noden van de startende leerkracht zowel op pedagogisch, didactisch als sociaal-emotioneel vlak. De tutor woont maandelijks lessen bij, geeft advies en beantwoordt alle vragen van de deelnemer. Daarnaast wonen alle deelnemers 6 weekends bij waarin ze verder gevormd en begeleid worden in verschillende aspecten, zoals lesgeven, relaties bouwen met leerlingen, ouders en schoolteam, inzetten op eigen persoonlijke en professionele groei.

Meer informatie over het programma

Wanneer beginnen de deelnemers met werken?

Iedere deelnemer tekent eerst “een contract van moreel engagement” waarbij hij zich officieel engageert voor het Teach for Belgiumprogramma. Dit gebeurt in december, april of mei, naargelang de selectieperiode.

Vervolgens doorloopt de deelnemer de initiële zomeropleiding van 4,5 weken zodat hij voldoende is voorbereid op de start van het schooljaar. Hij begint dus met werken op 1 september, samen met de andere leerkrachten.

De eigenlijke arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen de deelnemer en de partnerschool.  Teach for Belgium stelt alles in het werk om een lesopdracht te regelen voor elke deelnemer  voor de start van het nieuwe schooljaar. Over het algemeen wordt het eerste loon uitbetaald aan het einde van de eerste werkmaand (eind september) en dit gebeurt door de verantwoordelijke overheden en onderwijsinstanties volgens de geldende regels.

Garandeert Teach for Belgium een voltijds contract voor twee jaar voor alle deelnemers?

Nee, er is geen garantie. Leerkrachten met de (voldoende) vereiste diploma’s hebben altijd voorrang. Teach for Belgium is vooral actief in scholen met eengroot aandeel leerlingen uit sociaal-economisch precaire situaties, waar er een groot tekort is aan leerkrachten voor de knelpuntvakken. In de laatste schooljaren hebben alle deelnemers een job gevonden.

Teach for Belgium streeft ernaar om alle deelnemers van een voltijdse job te voorzien, om zo ook de impact van de deelnemer op de leerlingen te vergroten. De voorrang zal daarom tijdens de selectieprocedure ook steeds gaan naar de kandidaten die bereid zijn om voltijds aan de slag te gaan in de partnerscholen. Als kandidaten voor specifieke redenen toch niet voltijds kunnen werken, wordt dit geval per geval besproken met het team van Teach for Belgium.

Kan een deelnemer het programma vroegtijdig verlaten?

Het contract tussen Teach for Belgium en de deelnemer is een moreel engagement en deelnemers kunnen dan ook juridisch niet worden verplicht de 2 jaren van het programma te volbrengen. Toch is Teach for Belgium specifiek op zoek naar kandidaten die zich voor de volledige periode van twee jaar willen inzetten want alleen op die manier kan hun impact worden gemaximaliseerd. Dat is ook de reden waarom het selectieproces zeer grondig gevoerd wordt.

Slechts 8,89% van de deelnemers die als leerkracht start, stopt met lesgeven binnen de 2 jaar. Dit staat in schril contrast met de 30 à 40% van de leerkrachten in Belgische secundaire scholen die binnen de 2 jaar hun lesopdracht stopzetten.

Het selectieproces van Teach for Belgium

Kan een kandidaat met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en/of leservaring ook solliciteren?

Ja, dit is net een voordeel omdat de kandidaat dan al beschikt over didactische en pedagogische kennis. Dankzij het programma van Teach for Belgium, krijgt de (ervaren) deelnemer extra, complementaire vorming die focust op de doelgroep van de organisatie. Deze training is heel praktijkgericht en hands-on.

Teach for Belgium rekruteert bijgevolg niet alleen pas afgestudeerden via de universiteiten maar gaat ook actief op zoek naar mensen die al langer in het werkveld staan. Op deze manier zorgt Teach for Belgium voor een mooie instroom van nieuw talent en diversiteit in het onderwijsveld.

Doorgaans laat Teach for Belgium enkel leerkrachten met minder dan 2 jaar werkervaring in secundaire scholen toe. Je kan de uitgebreide toelatingsvoorwaarden hier nalezen. Als je vragen hebt over jouw specifiek profiel, gelinkt aan deze toelatingsvoorwaarden, kan je altijd mailen naar applynow@teachforbelgium.be.  Het selectieteam behandelt elke kandidatuur individueel, met oog op motivatie en afstemming op de waarden van de organisatie.

Wat is de deadline om mijn kandidatuur in te dienen?

Teach for Belgium aanvaardt kandidaturen tot juni, in functie van het aantal beschikbare plaatsen. Hoe eerder je je kandidatuur indient, hoe sneller je verzekerd bent van een plaats in het programma. Kandidaten kunnen ook de volgende schooljaren en dus meerdere keren solliciteren.

Solliciteren om dit jaar met het programma te starten kan op dit moment niet meer. Wil jij wel al je plaatsje voor het schooljaar 2021-2022 verzekeren? Dan kan je nu al solliciteren! Onze collega’s nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 

Lees dit artikel voor meer informatie over onze selectiedagen.

Kan je bij Teach for Belgium ook solliciteren voor een interne functie zoals de ondersteuning van leerkrachten, opleiding, projectcoördinatie, werving, administratief werk, enz.?

Ja, we zijn vooral op zoek naar vrijwilligers en regelmatig ook naar medewerkers. Bekijk hier onze openstaande interne vacatures.

De vorming en ondersteuning van Teach for Belgium

In welke taal wordt de vorming gegeven?

De vorming wordt gegeven in de taal waarin de deelnemer les zal geven, dus in het Frans of Nederlands.  Een passieve kennis van het Engels is noodzakelijk.

Wanneer vindt de vorming plaats?

Het volledige trainingsprogramma van Teach for Belgium duurt 2 jaar, in combinatie met de voltijdse job als leerkracht. In de voorafgaande zomer van het eerste schooljaar organiseert de vzw een initiële residentiële vorming van 5 weken. Deze vindt dit jaar plaats van 19 juli tot 18 augustus 2020.

De observatiefase wordt ook verwacht tussen januari en juni. Deze data worden samen met de deelnemer afgesproken.

Meer informatie

Waaruit bestaat de 5-weekse training in juli-augustus precies?

De initiële opleiding houdt rekening met de verschillende dimensies van het lerarenberoep en ook met de lage sociaaleconomische context van de scholen waar de deelnemers zullen lesgeven. Tijdens deze training wordt ook de nadruk gelegd op een reflectieve praktijk.

 

De deelnemers geven tijdens deze vormingsperiode ook een groot aantal lesuren aan leerlingen in Antwerpen en Anderlecht.  Ze worden tijdens hun lessen geobserveerd door een ervaren tutor, die achteraf zijn feedback deelt. Op deze manier zijn ze tijdens de vorming dagelijks bezig zichzelf te verbeteren en te groeien in het vak.

Vervangt het Teach for Belgiumprogramma een pedagogische opleiding?

Neen. Het Teach for Belgiumprogramma is een leiderschapsontwikkelingsprogramma en kan eerder gezien worden als complementair aan een lerarenopleiding. Deze laatste is een bredere opleiding terwijl Teach for Belgium zich specialiseert in het lesgeven in scholen binnen een grootstedelijke context met een groot aantal (kans)arme leerlingen.

Aan het einde van het Teach for Belgium programma krijgen de deelnemers een certificaat dat de verschillende inhouden van het programma omschrijft en de ontwikkelde competenties. Dit certificaat is geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Deelnemers worden dan ook aangemoedigd om een lerarenopleiding te volgen, parallel aan het programma van Teach for Belgium. Momenteel behaalt bijna 83% van alle deelnemers een pedagogisch bekwaamheidsbewijs voor, tijdens of na het programma.

Kandidaten die graag hun pedagogisch bekwaamheidsbewijs tijdens het tweejarig programma van Teach for Belgium willen halen, kunnen, in overleg met het Teach for Belgium team, een uitzondering krijgen op de voltijdse betrekking. De minimumgrens wordt hierbij op 60% van een voltijds uurrooster gelegd.

Kunnen deelnemers enkel in secundaire scholen lesgeven?

Momenteel wel, ja. Maar Teach for Belgium verkent pistes om op middellange termijn uit te breiden naar het basisonderwijs, om op die manier het probleem van onderwijsongelijkheid aan de bron aan te pakken.

Na Teach for Belgium

Wat gebeurt er na het tweejarig programma?

Na 2 jaar is de deelnemer vrij om het pad te kiezen dat het best bij hem past: doorgaan met lesgeven, een andere functie binnen het onderwijsveld opnemen, aansluiten bij een van onze partners in het buitenland, in een andere vzw werken, aan de slag gaan bij een private onderneming, …

Teach for Belgium begeleidt alle deelnemers in deze overweging en onderhoudt een nauw contact met de alumnivereniging. De organisatie ontwikkelt ook een ondersteuningsaanbod binnen drie professionele paden:

  • Lesgeven en schoolleiderschap
  • (Onderwijs)beleid
  • Sociale innovatie

In ieder geval zullen de deelnemers onder meer dankzij de opgedane competenties ook na het programma blijven bijdragen aan een betere maatschappij, binnen of buiten de schoolmuren.

De organisatie achter Teach for Belgium

Wie zit er achter Teach for Belgium?

Teach for Belgium is een vzw opgericht door sociale ondernemers die zich bekommeren om onderwijsvraagstukken. De vzw wordt gerund door een team dat zich dagelijks inzet voor het wegwerken van onderwijsongelijkheden.

Teach for Belgium is onafhankelijk van enige politieke of filosofische beweging en wordt op een volledig autonome manier beheerd, in samenwerking met vele vrijwilligers. Er bestaan partnerschappen met actoren uit de publieke sector,een aantal vzw’s die ook  onderwijsgelijkheid nastreven, en  ook private partners steunen Teach for Belgium op verschillende manieren.

Waarom werkt een private organisatie in een publiek domein?

Onderwijs en de opleiding van leraren zijn uiteraard verantwoordelijkheden van de overheid. Maar de maatregelen die onze overheden nemen rond de aanpak van sociale ongelijkheid en het lerarentekort in ons onderwijssysteem zijn onvoldoende, zo blijkt uit een aantal studies. Teach for Belgium verkiest om zelf al met alternatieve oplossingen te komen eerder dan te wachten op de hoogdringende hervormingen. Trouwens, Teach for Belgium is niet de enige speler in dit domein: scholen werken met tal van vzw’s samen.

Dit gezegd zijnde, het operationeel team van Teach for Belgium wordt gefinancierd door bedrijven, fondsen en privésponsors via donaties (en dus niet via sponsoring). De financiële partners krijgen de verslagen over onze resultaten en evolutie. Ze hebben geen enkele invloed op de dagelijkse werking en vormingen die door het team uitgewerkt worden.

De Franstalige Gemeenschap ziet Teach for Belgium als een pilootproject. Zodra de ongelijkheden in ons onderwijs zijn weggewerkt, zal Teach for Belgium ophouden te bestaan.

Is het niet beter om net ervaren leerkrachten voor klassen met grote uitdagingen te zetten?

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt inderdaad dat het beter is om ervaren leerkrachten in te zetten om gelijke kansen te bevorderen. In de realiteit zien we echter dat ervaren leerkrachten vaak niet in de scholen en/of klassen staan die hen het meest nodig hebben. Bovendien is er een groot algemeen lerarentekort en haken veel leerkrachten af in hun eerste lesjaren. Daarom hebben veel leerlingen uiteindelijk geen leerkracht.

We hebben nood aan nóg meer talent in het onderwijs om het lerarentekort weg te werken en aan nieuwe ideeën om meer gelijke kansen te creëren. Daarom zet Teach for Belgium sterk in op het aantrekken van mensen die net hun motivatie vinden in het bestrijden van de huidige ongelijkheden.

Sinds 2013 bouwde Teach for Belgium een netwerk uit van 75 alumni en 82 leerkrachten in het programma die zich samen inzetten voor meer gelijkheid in het onderwijs. Daarnaast toont de impactmeting ook dat 80% van de startende leerkrachten uiteindelijk na het tweejarig programma in het onderwijsveld actief blijft, en zo ook uiteindelijk doorgroeit tot ervaren leerkracht.