Deelnemen aan Teach for Belgium

Welke steun krijgen de deelnemers gedurende de twee jaar?

Tijdens het tweejarig programma wordt elke deelnemer door een tutor met de nodige kennis en ervaring ondersteund. Deze tutor woont maandelijks lessen bij, geeft advies en beantwoordt alle vragen. Daarnaast wonen alle deelnemers 6 weekends bij waarin ze verder gevormd en begeleid worden.

Meer informatie over het programma

Wanneer beginnen de deelnemers met werken?

Het moraal contract dat de deelnemer bindt aan Teach for Belgium kan in december, april of mei worden ondertekend, naargelang de selectieperiode.

Anderzijds is de arbeidsovereenkomst afhankelijk van de school waar de deelnemer solliciteert. In principe zorgt Teach for Belgium er voor dat deelnemers een ondertekend contract hebben voor de start van het nieuwe schooljaar. De kandidaten worden dus pas betaald vanaf de maand september, dus vanaf het begin van hun contract met de school.

Garandeert de organisatie een fulltime contract voor twee jaar voor alle deelnemers?

Nee, er is geen garantie. Leerkrachten met een specifieke titel hebben altijd een prioriteit. Desondanks is Teach for Belgium actief in scholen met een lage socio-economische index, waar er een groot tekort is aan leerkrachten voor de vakken wiskunde, wetenschappen en Frans. In de afgelopen vijf jaar hebben alle deelnemers een job gevonden.

Teach for Belgium streeft ernaar om alle deelnemers een voltijdse job te voorzien, om zo ook de impact van de leerkracht op de leerlingen te vergroten. De voorrang zal daarom tijdens de selectieprocedure ook steeds gaan naar de kandidaten die bereid zijn om voltijds aan de slag te gaan in de partnerscholen. Als kandidaten voor specifieke privéredenen toch geen voltijdse betrekking kunnen uitvoeren, wordt dit per individuele case besproken in het team van Teach for Belgium.

Kan een deelnemer het programma vroegtijdig verlaten?

Het contract tussen Teach for Belgium en de deelnemer is van morele aard. Niettemin is de organisatie alleen op zoek naar kandidaten die zich inzetten voor de volledige periode van twee jaar om een zo groot mogelijk impact te brengen. Dat is de reden waarom het selectieproces zeer grondig is.

8,89% van de deelnemers die start als leerkracht via het programma van Teach for Belgium, stopt met lesgeven binnen de 2 jaar. Dit staat in schril contrast met de 30 à 40% van de leerkrachten in Belgische secundaire scholen die stopt binnen de 2 jaar.

De selectie van Teach for Belgium

Kan een kandidaat met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en/of leservaring ook solliciteren?

Ja, dit is een voordeel omdat de kandidaat dan al beschikt over een uitgebreide didactische en pedagogische kennis. Door het programma te volgen, zal de deelnemer zijn/haar voordeel kunnen halen uit een extra complementaire vorming die focust op de doelgroep van de organisatie. Deze training is heel praktijkgericht en hands-on.

Doorgaans laat Teach for Belgium enkel leerkrachten met met minder dan 2 jaar werkervaring in secundaire scholen toe. Je kan de uitgebreide toelatingsvoorwaarden hier nalezen. Als je nog vragen hebt over jouw specifiek profiel, gelinkt aan deze toelatingsvoorwaarden, kan je altijd mailen naar applynow@teachforbelgium.be.  Het selectieteam behandelt elke kandidatuur individueel, met oog op motivatie en afstemming op de waarden van de organisatie.

Wat is de deadline om mijn kandidatuur in te dienen?

Teach for Belgium accepteert aanvragen tot mei, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen. Hoe eerder kandidaten solliciteren, hoe eerder ze verzekerd zijn van hun plaats in het programma. Kandidaten kunnen ook de volgende schooljaren solliciteren.

De komende selectiedagen vinden plaats in Brussel op de de onderstaande data. Als je wilt solliciteren, zorg dan dat je minstens één van deze dagen vrijhoudt en jouw kandidatuur indient voor de bijhorende deadline.

24 en 25 mei (solliciteer voor 19 mei)

Kunnen kandidaten een aanvraag indienen voor de interne functies bij Teach for Belgium (ondersteuning van leerkrachten, opleiding, projectcoördinatie, werving, administratief werk, enz.?)

Ja, we zijn vooral op zoek naar vrijwilligers en van tijd tot tijd medewerkers. Bekijk hier onze openstaande interne vacatures.

De vorming van Teach for Belgium

In welke taal wordt de vorming gegeven?

De vorming wordt gegeven in de taal van de gemeenschap waarin de deelnemer les zal geven (FR/NL). Een passieve kennis van het Engels is hierbij noodzakelijk.

Wanneer vindt de vorming plaats?

Het volledige trainingsprogramma van Teach for Belgium duurt 2 jaar, in combinatie met de voltijdse job als leerkracht. In de voorafgaande zomer van het eerste schooljaar organiseert de vzw een initiële residentiële vorming van 5 weken. Deze vindt dit jaar plaats van 14 juli tot 14 augustus 2019.

De observatiefase wordt ook verwacht tussen januari en juni. Deze data worden samen met de deelnemer afgesproken.

Meer informatie

Wat is de inhoud van de training juli-augustus?

De initiële opleiding omvat verschillende aspecten van het lerarenberoep, rekening houdend met de realiteit van Belgische scholen met een lage sociaaleconomische index. Tijdens deze training wordt ook de nadruk gelegd op een reflectieve praktijk.

De deelnemers geven tijdens deze vormingsperiode ook een groot aantal lesuren aan leerlingen in Antwerpen en Anderlecht.  Ze worden tijdens hun lessen geobserveerd door een ervaren tutor, die achteraf zijn feedback deelt. Op deze manier zijn ze tijdens de vorming dagelijks continue bezig met zichzelf te verbeteren en te groeien in het vak.

Vervangt het trainingsprogramma een pedagogische opleiding?

Neen. Teach for Belgium’s training is complementair aan een pedagogische opleiding. Hoewel de laatste van algemene aard is, is Teach for Belgium gespecialiseerd in het lesgeven aan scholen binnen een grootstedelijke context waar veel leerlingen met een lage sociaal-economische index zijn.

Aan het einde van de vorming krijgen de deelnemers van het Teach for Belgiumprogramma een certificaat, wat een bewijs is van de door de deelnemer ontwikkelde meervoudige transversale vaardigheden tijdens de twee jaar van het programma. Dit is geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Daarom worden de deelnemers aangemoedigd om een lerarenopleiding te volgen, parallel aan de training. Momenteel behaalt bijna 83% van alle deelnemers een pedagogisch bekwaamheidsbewijs voor, tijdens of na het programma.

Als de kandidaten graag een pedagogisch bekwaamheidsattest willen halen tijdens het tweejarig programma, kan er in overleg met het Teach for Belgiumteam een uitzondering gemaakt worden op de voltijdse betrekking. De minimumgrens wordt hierbij op 60% van een voltijdse uurrooster gelegd.

Is het programma alleen gericht naar middelbare scholen?

Momenteel wel, ja. Maar Teach for Belgium is bereid om op middellange termijn uit te breiden naar basisscholen om het probleem van onderwijsongelijkheid aan de bron aan te pakken.

Periode na Teach for Belgium

Wat gebeurt er na het tweejarig programma?

Na de twee jaar van het programma is de deelnemer vrij om het pad te kiezen dat het best bij hem past: doorgaan met lesgeven, een andere functie binnen het onderwijsveld opnemen, aansluiten bij een van onze partners over de hele wereld, in een andere vzw werken,  toetreden tot een groot bedrijf, …

Teach for Belgium begeleidt alle deelnemers bij deze reflectie. Ook na het tweejarig programma blijft er nauw contact met de alumni en ondersteunt de vzw heel concreet voor de domeinen schoolleiderschap, beleid en sociale innovatie.

In elk geval zullen de aangeleerde vaardigheden iedereen helpen om een verschil te maken voor onze maatschappij, en kunnen de alumni op deze manier de strijd verderzetten voor een meer gelijke samenleving.

De organisatie Teach for Belgium

Wie zit er achter Teach for Belgium?

Teach for Belgium is een vzw opgericht door sociale ondernemers die zich bekommeren om onderwijsvraagstukken. Op dagelijkse basis wordt het beheerd door een team dat sociaal-economische ongelijkheden in schoolresultaten wil verminderen.

Teach for Belgium is onafhankelijk van enige politieke of filosofische beweging en wordt op een volledig autonome manier beheerd, ondersteund door vele vrijwilligers. Er zijn partnerschappen tot stand gebracht met publieke stakeholders en vele vzw’s die hetzelfde doel van onderwijsgelijkheid nastreven. Op dezelfde manier ondersteunen veel particuliere actoren de organisatie op verschillende manieren.

Waarom werkt een private organisatie in een publiek domein?

Bij Teach for Belgium zijn we van mening dat de opleiding en vorming van leraren de verantwoordelijkheid is van de overheid. Maar vandaag kan de publieke sector zijn missie niet volledig vervullen. Is het beter om een ​​generatie leerlingen te laten verdwalen tijdens het wachten op hervormingen of om te accepteren dat er nood is aan alternatieve oplossingen?

Teach For Belgium is een pilootproject. Zodra de hervormingen in de publieke sector de ongelijkheden weggewerkt hebben, zal Teach for Belgium vanzelf verdwijnen.

Bovendien werken scholen al met veel andere organisaties en is Teach for Belgium slechts een speler op dit niveau. Dit gezegd zijnde, is het belangrijk om te weten dat de vzw ondersteund wordt door bedrijven, particuliere sponsors en de publieke sector. Dit gebeurt op basis van donaties en niet via sponsoring: de donatoren krijgen rapporten over onze resultaten en evolutie. Ze hebben geen invloed op de dagelijkse werking en vormingen die door het team uitgevoerd worden.
Teach for Belgium ontvangt dus ook een deel werkingssubsidies uit de publieke sector. Je kan het overzicht van de financiële partners vinden op deze pagina.
Ten slotte moet eraan worden herinnerd dat het de scholen zijn die onze deelnemers aannemen en dat het de overheid is die hun salarissen betaalt volgens de geldende regels.

Is het niet beter om ervaren leerkrachten in de klassen met de grootste uitdagingen te zetten?

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt inderdaad dat het beter is om ervaren leerkrachten in te zetten om gelijke kansen te bevorderen. In de realiteit zien we echter dat ervaren leerkrachten vaak niet in de scholen staan die dit het meest nodig hebben. Bovendien is er een groot algemeen lerarentekort en haken veel leerkrachten af in hun eerste lesjaren. Daarom hebben veel leerlingen uiteindelijk geen leerkracht.

We hebben nood aan nieuwe ideeën om meer gelijke kansen te creëren. We hebben nood aan nóg meer talent in het onderwijs om het lerarentekort weg te werken. Daarom zet Teach for Belgium sterk in op het aantrekken van mensen die net hun motivatie vinden in het bestrijden van de huidige ongelijkheden, en het potentieel hebben om de uitdagingen die deze klassen met zich meebrengen.

Via het tweejarig programma hoopt Teach for Belgium een antwoord te bieden op het lerarentekort voor de knelpuntvakken, en voldoende vorming en ondersteuning te geven aan onze startende leerkrachten met een sterke focus op gelijke kansen.

Na 5 jaar bouwde Teach for Belgium een netwerk op van 75 alumni en 82 leerkrachten in het programma die zich samen inzetten voor meer gelijkheid in het onderwijs. Daarnaast toont de impactmeting ook dat 80% van de startende leerkrachten uiteindelijk na het tweejarig programma in het onderwijsveld actief blijft, en zo ook uiteindelijk doorgroeit tot ervaren leerkracht.