Deelnemen aan het Teach for Belgium programma

Tijdens het tweejarig programma wordt elke deelnemer ondersteund door een tutor met onderwijservaring in grootstedelijke context, die inspeelt op concrete noden van de startende leerkracht op pedagogisch, didactisch en sociaal-emotioneel vlak. De tutor woont maandelijks lessen bij, geeft advies en beantwoordt vragen van de deelnemer. Daarnaast volgt elke deelnemer minstens 12 dagen vorming, waarin goede praktijken verder gedeeld worden en het (professioneel) handelen verder ontwikkeld wordt.

Meer informatie over het programma

Een engagementsverklaring wordt afgesloten tussen de deelnemer en Teach for Belgium tussen januari en eind mei, afhankelijk van het selectieproces. De eigenlijke arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen de deelnemer en de partnerschool. Teach for Belgium stelt alles in het werk om een lesopdracht te regelen voor elke deelnemer vóór de start van het nieuwe schooljaar. Het eerste loon wordt dan uitbetaald aan het einde van de eerste werkmaand (eind september).

Nee, er is geen garantie. Leerkrachten met een vereist of voldoende bekwaamheidsbewijs (https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/)hebben altijd voorrang in de aanwerving op scholen. Desalniettemin heerst er een groot lerarentekort voor STEM, Frans en Nederlands in de scholen waar Teach for Belgium actief is. In de laatste schooljaren hebben alle deelnemers dan ook steeds een job gevonden.

 

Teach for Belgium streeft ernaar om alle deelnemers een voltijdse lesopdracht te bezorgen, om zo ook de impact van de deelnemer op de leerlingen te vergroten. De voorrang zal daarom tijdens de selectieprocedure ook steeds gaan naar de kandidaten die bereid zijn om voltijds aan de slag te gaan in de partnerscholen. Als kandidaten om bepaalde redenen toch niet voltijds kunnen werken, wordt dit besproken met het team van Teach for Belgium.

 

Op basis van de voorgestelde CV’s worden deelnemers uitgenodigd voor een gesprek en al dan niet aangeworven door de school. De deelnemer ondertekent zijn of haar arbeidsovereenkomst met de organiserende instantie van zijn of haar school. Teach for Belgium fungeert als een schakel tussen de scholen en de beschikbare kandidaten om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van beide partijen te voldoen.

Zoals elke andere leerkracht worden de deelnemers aan het Teach for Belgium-programma betaald door de Federatie Wallonië-Brussel of de Vlaamse Gemeenschap, afhankelijk van de plaats waar ze werken. Ze worden dus betaald volgens de geldende loonschalen, afhankelijk van diploma, ervaring, gezinssituatie, de lesopdracht (onderwijsvorm en graden),…

De engagementsverklaring tussen Teach for Belgium en de deelnemer is een morele overeenkomst en deelnemers kunnen dan ook juridisch niet worden verplicht de 2 jaren van het programma te volbrengen. Toch is Teach for Belgium specifiek op zoek naar kandidaten die zich voor de volledige periode van twee jaar willen inzetten met het oog op een zo groot mogelijke impact. Het belang van de leerlingen staat hierin centraal. Als een deelnemer afhaakt in de loop van het schooljaar, is het immers zeer moeilijk voor directies om een vervanger te vinden. Daarom moedigen we deelnemers aan goed na te denken over hun engagement alvorens hun deelname aan het programma te bevestigen.

Teach for Belgium sluit een engagementsverklaring af met deelnemers. Hierin verbindt de organisatie zich ertoe om de deelnemer te vormen, te ondersteunen en alles in het werk te stellen om hem of haar gedurende 2 jaar in een school te plaatsen.

De deelnemer die door de organisatie wordt ondersteund, verbindt zich ertoe de voorbereidingsfase, initiële en voortgezette vorming te volgen, zich te laten begeleiden, actief lid te zijn van de Teach for Belgium-gemeenschap en de interne regels van zijn school te respecteren.

 

Het volledige programma is gratis voor deelnemers. De werkingskosten (werving, selectie, vorming en ondersteuning, enz.) worden gedragen door subsidies en door giften van andere financiële partners (stichtingen, bedrijven en individuen).

Selectie van deelnemers

Ja, dit is net een voordeel omdat de kandidaat dan al beschikt over didactische en pedagogische kennis. Dankzij het Teach for Belgium-programma krijgt de (ervaren) deelnemer extra, complementaire praktijkgerichte vorming en ondersteuning die gericht is op het lesgeven in een superdiverse, grootstedelijke context.

Doorgaans selecteert Teach for Belgium enkel leerkrachten met beperkte werkervaring in secundaire scholen (minder dan 2 jaar), aangezien het programma is afgestemd op startende leerkrachten. Een uitgebreide beschrijving van de toelatingsvoorwaarden vindt u hieronder. Met vragen rond uw profiel, gelinkt aan deze toelatingsvoorwaarden, kan u altijd terecht op applynow@teachforbelgium.be .

Het selectieteam behandelt elke kandidatuur individueel, met specifieke aandacht voor motivatie en afstemming op de waarden van de organisatie.

Teach for Belgium aanvaardt kandidaturen in functie van het aantal beschikbare plaatsen. Het aantal kandidaten is afhankelijk van de vraag naar leraren voor bepaalde vakken en de financiële middelen waarover de organisatie beschikt. Hoe eerder u uw kandidatuur indient, hoe sneller u verzekerd bent van een plaats in het programma. 

Lees dit artikel voor meer informatie over onze selectiedagen.

Vorming bij Teach for Belgium

De vorming wordt gegeven deels in het Engels, deels in de taal waarin de deelnemer les zal geven, dus in het Frans of Nederlands. Een minstens passieve kennis van het Engels is noodzakelijk.

De vorming loopt doorheen de 2 jaar van het programma en wordt als volgt georganiseerd: 

  • Voorbereidingsfase: voor de eigenlijke aanvang van het programma organiseren we klasobservaties (minstens 10 uur in twee verschillende scholen) en observaties in jongerenorganisaties. Deze observaties worden gepland tussen januari en juni.  
  • Initiële vorming: deze duurt 24 dagen, is verplicht en gedeeltelijk residentieel en vindt plaats tijdens de zomervakantie.
  • Continue vorming: tijdens de twee jaar van het programma worden ook 12 opleidingsdagen georganiseerd.

Tijdens de eerste twee weken van de zomeropleiding ligt de focus op pedagogisch-didactische vaardigheden, waarbij we sterk rekening houden met de realiteit van de superdiverse, grootstedelijke context waarin onze partnerscholen zich bevinden. In deze vorming komen verschillende (transversale) vaardigheden aan bod: vakdidactische vaardigheden, de basis van metacognitie, conflicthantering, identiteit en persoonlijke ontwikkeling, communicatie, technieken rond klasmanagement via rollenspel, leiderschap, feedback cultuur, enz.

Tijdens de twee weken daarna wordt van deelnemers verwacht dat ze ongeveer 30 uur lesgeven in een zomerschool. Tijdens deze lessen worden ze geobserveerd door een tutor en begeleid in hun proces. Zo wordt hun leerproces voortdurend begeleid en leren ze hun professioneel handelen te evalueren en bij te sturen doorheen hun lessen. Teach for Belgium organiseert twee zomerscholen, één in Anderlecht en één in Antwerpen.  

Het leiderschapsontwikkelingsprogramma van Teach for Belgium kan niet gezien worden als een lerarenopleiding. De vorming is een aanvulling op de educatieve bachelor of master of een andere opleiding die toegang geeft tot een bewijs van pedagogische bekwaamheid, maar is hieraan niet gelijkgesteld. Vanuit de visie en missie van Teach for Belgium zet het programma in op de ondersteuning van startende leraren in een superdiverse, grootstedelijke context.

Deelnemers krijgen aan het einde van het tweejarig programma een certificaat met een beschrijving van het doorlopen programma, als bewijs van de ontwikkelde competenties.

We stimuleren onze deelnemers om, naast het programma, een erkende lerarenopleiding te volgen. Meer dan 82% van de deelnemers heeft een bewijs van pedagogische bekwaamheid op zak of volgt een lerarenopleiding op het moment dat zij het programma afronden.

Momenteel wel, ja. Maar Teach for Belgium verkent pistes om op middellange termijn uit te breiden naar het lager onderwijs, om op die manier het probleem van onderwijsongelijkheid aan de bron aan te pakken.

Na het programma

Na hun engagement van 2 jaar kiezen deelnemers als alumni via welke loopbaan ze hun impact willen verder zetten, afhankelijk van hun persoonlijke en professionele interesse en vaardigheden. Omdat we onze alumni willen stimuleren om te kiezen voor een job die op lange termijn impact kan hebben op een meer gelijke samenleving, ondersteunen we hen in de volgende domeinen:

  • Les geven en schoolleiderschap
  • Beleidsvorming
  • Sociaal ondernemerschap

Deze aangeboden ondersteuning en begeleiding binnen het alumniprogramma geven we vorm samen met onze alumni. Momenteel is meer dan 80% van de alumni actief in het brede onderwijslandschap.

Deelnemers blijven dus ook na het programma bijdragen aan een meer gelijke samenleving, binnen of buiten de schoolmuren, dankzij ervaringen en competenties die ze verwerven doorheen het programma.

Teach for Belgium als organisatie

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt inderdaad dat we moeten inzetten op ervaren leerkrachten om gelijke kansen te bevorderen. In de realiteit zien we echter dat ervaren leerkrachten vaak niet in de scholen en/of klassen staan die hen het meest nodig hebben. Bovendien is er een groot algemeen lerarentekort en haken veel leerkrachten af in hun eerste lesjaren. Daarom hebben veel leerlingen uiteindelijk geen leerkracht.

We hebben nood aan nóg meer talent in het onderwijs om het lerarentekort weg te werken en aan nieuwe ideeën om meer gelijke kansen te creëren. Daarom zet Teach for Belgium sterk in op het aantrekken van mensen die net hun motivatie vinden in het bestrijden van de huidige ongelijkheden.

Met ons vormings- en ondersteuningsprogramma hopen we een antwoord te bieden op het tekort aan leerkrachten voor bepaalde knelpuntvakken, maar ook om specifieke vorming en intensieve ondersteuning te bieden aan startende leerkrachten, waarin de aanpak van onderwijsongelijkheden centraal staat.

We zijn blij dat meer dan 80% van de leerkrachten die het programma afrondden, nog steeds actief is in de onderwijssector.

Teach for Belgium is een vzw opgericht door sociale ondernemers die antwoorden wilden bieden op uitdagingen in ons onderwijs. De werking van de vzw wordt geleid door een enthousiast team dat zich elke dag inzet voor het wegwerken van onderwijsongelijkheden.

Teach for Belgium is onafhankelijk van elke politieke of filosofische beweging en wordt op een volledig autonome manier beheerd, in samenwerking met vele vrijwilligers. De organisatie werkt samen met actoren uit de publieke sector, met verschillende partnerorganisaties die dezelfde doelen nastreven, en ook private partners steunen Teach for Belgium op verschillende manieren.

Bij Teach for Belgium zijn we ervan overtuigd dat het aantrekken, opleiden en ondersteunen van leerkrachten en het bestrijden van onderwijsongelijkheid de verantwoordelijkheid is van de overheid, dus de publieke sector. We worden echter geconfronteerd met ingrijpende maatschappelijke veranderingen die het zeer moeilijk maken voor die publieke sector om die rol volledig te vervullen. Geven we dan maar een generatie leerlingen op in afwachting van hervormingen of accepteren we dat er een dringende behoefte is en trachten we alternatieve oplossingen uit andere sectoren aan te boren?

Scholen werken al met veel andere organisaties samen, Teach for Belgium is één van die mogelijke partners. Tenslotte dient ook te worden benadrukt dat de scholen zelf de beslissing nemen om onze deelnemers al dan niet in dienst te nemen en dat het de Vlaamse of Franstalige Gemeenschap is die hun salaris volgens de geldende regels uitkeren, zoals elke andere leerkracht.

 

Dit gezegd zijnde, het operationeel team van Teach for Belgium wordt gefinancierd door filantropische stichtingen, bedrijven en individuele financiële partners via donaties (en dus niet via sponsoring). De financiële partners krijgen enkel de verslagen over onze resultaten en evolutie. Ze hebben dus geen invloed op de dagelijkse activiteiten die door het team uitgewerkt worden.